Tentoonstellingsreglement Raad van Beheer

Tentoonstellingsregels

Op de exposities is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing.
De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden op [dag en datum] in het [locatie ], of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur van de vereniging nader te bepalen plaats en datum.
De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op het eigendomsbewijs.
Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels. Voor alle op de kampioenschapsclubmatch aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men het inentingsboekje/Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de expositie zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de ingeschreven hond. geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN IS GECOUPEERD. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was.
Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
Artikel VI.17 Kynologisch reglement o Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
o Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.